LIST OTWARTY

ZGODA BUDUJE!

List otwarty do Wójta Gminy Wałcz, Radnych Rady Gminy Wałcz oraz Mieszkańców Gminy

Szanowni Państwo!

Władze Gminy Wałcz od zawsze doceniały i wspierały wkład członków Klubu AKŻ’90 w kształtowaniu udostępnionej dla mieszkańców Gminy wspólnej przestrzeni zagospodarowanej jako baza żeglarska AKŻ’90 w Nakielnie.

Z ogromnym zainteresowaniem przeczytaliśmy artykuł opublikowany w Pojezierzu Wałeckim nr 13/2021 pt. „Żeby dwoje chciało naraz”.

Cieszy nas bardzo złożone przez pana Jana Matuszewskiego - Wójta Gminy Wałcz publiczne zapewnienie o woli zbycia części dotychczas dzierżawionego terenu w Nakielnie na rzecz AKŻ’90 Wałcz. Oczekujemy wszakże na podjęcie konkretnych działań w tej sprawie.

Pragniemy podkreślić, iż Klub AKŻ’90 już niemalże rok temu, w czerwcu 2020 r. wystąpił do wójta Gmina Wałcz oraz imiennie do każdego z Radnych o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie części ww. terenu w trybie bezprzetargowym – co jest możliwe i prawnie dopuszczalne w świetle art. 37 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U z 2020 r., poz. 65) – na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

Mamy również nadzieję, iż takie rozwiązanie może uzyskać akceptację Rady Gminy, zważywszy na uprzednie podjęcie (jednogłośnie) przez Radę w analogicznej sprawie uchwały nr XX/135/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w zakresie udzielenia wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie działek gruntu położonych nad jeziorem w Zdbicach na rzecz innego Stowarzyszenia – Polskiego Związku Wędkarskiego.

Tym niemniej pragniemy zauważyć, iż dotychczas Wójt Gminy Wałcz nie przedłożył Radzie projektu takiej uchwały, natomiast podobno w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy Wałcz ma się znaleźć po raz kolejny projekt uchwały przewidujący zbycie ww. nieruchomości w drodze przetargu, co wydaje się wskazywać na wolę zbycia ww. terenu deweloperowi z perspektywą rozparcelowania terenu na niewielkie działki rekreacyjne, na które stać będzie jedynie najbogatszych.

AKŻ’90 jest społeczną organizacją pozarządową działającą na zasadach non-profit, to jest przeznaczającą całość uzyskanych przychodów na cele statutowe, w tym w szczególności nieodpłatną działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.

Celami Statutowymi Klubu są:
1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności żeglarstwa, turystyki, krajoznawstwa i innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności wśród dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym;
2. umożliwianie i ułatwianie jego członkom oraz dzieciom i młodzieży oraz osobom w wieku emerytalnym dostępu do organizowanych w Klubie i poza nim form uprawiania żeglarstwa turystyki, krajoznawstwa i innych form aktywnego wypoczynku;
3. prowadzenie na nieruchomościach znajdujących w posiadaniu Klubu trwałych obozowisk i baz wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym;
4. prowadzenie na nieruchomościach znajdujących w posiadaniu Klubu działalności wśród dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu;
5. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz zachowania i restytucji ginących gatunków flory i fauny w ramach ochrony różnorodności biologicznej obszaru rezerwatu „Wielki Bytyń” oraz obszarów Natura 2000: PLH 320011 „Jezioro Wielki Bytyń” i PLB 300012 „Puszcza nad Gwdą” oraz utrzymania i podnoszenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystyczno-rekreacyjnych ww. obszarów;
6. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. wspieranie ratownictwa i ochrony ludności.

Cele te Klub realizuje w znacznej mierze poprzez prowadzenie Bazy Żeglarskiej AKŻ’90 w Nakielnie - umożliwiając swoim członkom oraz osobom niezrzeszonym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym, uprawianie kultury fizycznej oraz korzystanie z rozmaitych form rekreacji i aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa, turystyki i krajoznawstwa, w oparciu o unikatowe warunki terenowe.

AKŻ’90 prowadzi na terenie Bazy Żeglarskiej w Nakielnie działalność wśród dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, w szczególności organizując zajęcia dla ww. osób oraz współorganizując takie zajęcia wraz z innymi podmiotami prowadzącymi ww. działalność, w szczególności przy wykorzystaniu infrastruktury Bazy Żeglarskiej AKŻ w Nakielnie.

Klub organizuje również regaty żeglarskie oraz inne imprezy sportowe i turystyczno-krajoznawcze, jak również szkolenia żeglarskie, umożliwiając i ułatwiając członkom Klubu oraz osobom niezrzeszonym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym, zdobywanie niezbędnej wiedzy i kwalifikacji, jak również zdobywanie uprawnień żeglarskich.

Co również znaczące, klub w ramach realizacji celów statutowych prowadzi szeroką działalność edukacyjną, upowszechniając wiedzę z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności z zagadnień zasad bezpieczeństwa na obszarach wodnych, ratownictwa na obszarach wodnych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, wspierając ochronę ludności przed zagrożeniami płynącymi z naruszenia zasad bezpieczeństwa na obszarach wodnych, wiedzę z zakresu przepisów ochrony przyrody obowiązujących na terenie obszarów chronionych, promuje stosowanie czynnych form ochrony przyrody jako skutecznych sposobów zachowania i restytucji ginących gatunków flory i fauny.

W tym ostatnim zakresie Klub współpracuje z organizacjami ekologicznymi i organami ochrony środowiska, w szczególności sygnalizując istniejące bieżące zagrożenia dla chronionych gatunków flory i fauny oraz konieczność przedsięwzięcia działań zaradczych niezbędnych dla utrzymania i podnoszenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystyczno-rekreacyjnych obszarów rezerwatu „Wielki Bytyń” oraz obszarów Natura 2000:PLH 320011 „Jezioro Wielki Bytyń” i PLB 300012 „Puszcza nad Gwdą”.

Działalność statutową finansujemy zarówno ze składek członkowskich, jak również pozyskując środki zewnętrzne w ramach realizacji rozmaitych zadań i projektów realizowanych przy udziale partnerów zewnętrznych.

Przykłady konkretnych działań podjętych w ramach celów statutowych przez Klub AKŻ’90 można mnożyć, jednakże szczególny nacisk pragniemy postawić na „pracę u podstaw” czyli nieodpłatne szkolenia żeglarskie przeprowadzone dla najmłodszych oraz działalność edukacyjną, polegającą upowszechnianiu wiedzy z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności z zagadnień zasad bezpieczeństwa na obszarach wodnych, ratownictwa na obszarach wodnych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

W tym zakresie możemy pochwalić się następującymi osiągnięciami:

Swoją działalność Klub AKŻ’90 prowadzi m.in. na dzierżawionej od Gminy Wałcz działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 351/1.

Przeniesienie władztwa nad ww. terenem zewnętrznemu inwestorowi – w szczególności deweloperowi zainteresowanemu jedynie podziałem działki na niewielkie parcele rekreacyjne i ich odsprzedażą z zyskiem - uniemożliwi Klubowi AKŻ’90 prowadzenie dalszej działalności operacyjnej na ww. terenie.

Pragniemy więc zadać publiczne pytanie: Jakie są rzeczywiste intencje władz Gminy Wałcz? Czy jest to wola dalszej współpracy z AKŻ’90 dla dobra społeczności lokalnej - utrzymanie przystani oraz publicznie dostępnej plaży z pełną infrastrukturą, promocja Gminy Wałcz w ogólnopolskich mediach czy? Odpowiedzią na tak postawione pytanie będą Państwa decyzje podjęte na najbliższej sesji Rady Gminy Wałcz.

Klub AKŻ’90 złoży – jako organizacja społeczna – projekt stosownej uchwały wraz wnioskiem o zamieszczenie głosowania w tym przedmiocie na sesji Rady.

Chcemy zapewnić, iż intencją powołanego w ww. publikacji prasowej spotkania z radnymi, w którym - notabene - aktywny udział brał Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, było omówienie aktualnej sytuacji i perspektyw dalszej współpracy, nie zaś „torpedowanie” planów zbycia nieruchomości na rzecz AKŻ’90 Wałcz, gdyż projekt takiej uchwały nie został dotąd nigdy wprowadzony do porządku obrad sesji Rady Gminy.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, iż dotychczasowa umowa dzierżawy gruntu, którą wypowiedzieć można bez wskazywania powodów praktycznie w każdej chwili, uniemożliwia zainwestowanie w zagospodarowanie ww. terenu i budowę infrastruktury dostępnej dla mieszkańców skoro teren ten praktycznie w każdej chwili może zostać zbyty jakiemuś inwestorowi.

Jako Klub AKŻ’90 chcemy zainwestować w ten teren – rozbudowując i modernizując dotychczasową infrastrukturę turystyczną i sportową udostępnioną dla Mieszkańców Gminy, tak aby Nakielno stało się prawdziwą „Perłą Pojezierza Wałeckiego” i powodem do dumy Mieszkańców Gminy Wałcz.

W aktualnym stanie prawnym jest to z ww. przyczyn niemożliwe.

Miejsce to zostało wysiłkiem członków Klubu - przy niezwykle przez nas docenianej współpracy Władz Gminy Wałcz - przekształcone zostało z zaniedbanego ośrodka w ulubione miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców Gminy Wałcz, udostępnione im powszechnie i nieodpłatnie.

Baza Żeglarska AKŻ’90 w Nakielnie służy zarówno członkom Klubu, jak i osobom niezrzeszonym jako miejsce cumowania łodzi, z punktu zaś widzenia mieszkańców Gminy stanowi jedyną położoną na terenie Gminy plażę, w której zalety czystej wody jeziora Bytyń Wielki połączone są z zadbanym i czystym terenem udostępnionym do plażowania, funkcjonującą wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz pełnym zapleczem sanitarnym i gastronomicznym.

Ufamy, iż ten stan rzeczy jest doskonale znany nie tylko Mieszkańcom Gminy Wałcz, lecz również Radnym Gminy Wałcz, gdyż niejednokrotnie mieliśmy przyjemność widzieć Państwa Radnych korzystających z uroków naszego ośrodka, czy też kibicujących pociechom stawiającym pierwsze kroki w żeglarskim „fachu” w ramach organizowanych przez klub bezpłatnych szkoleń.

Nie bez znaczenia jest również rola ww. ośrodka dla promocji Gminy Wałcz, którą jako AKŻ’90 rozsławialiśmy przy okazji licznych imprez organizowanych w Bazie Żeglarskiej AKŻ’90 w Nakielnie, w tym imprez relacjonowanych przez ogólnopolskie media. Wspomnieć tu należy audycję „Lato z Radiem” radiowej Jedynki z roku 2016, program „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” realizowany w czerwcu 2019 r. i „Miasteczko RMF” realizowane przez w radio RMF FM w lipcu 2019 r.

Wreszcie – to właśnie istnienie Bazy Żeglarskiej AKŻ’90 w Nakielnie i plaży z infrastrukturą oraz funkcjonująca gastronomią umożliwiło osiągnięcie Gminie Wałcz ogromnego sukcesu komercyjnego związanego z dystrybucją przez Gminę działek rekreacyjnych na terenie położonym nieopodal Przystani. Jest to wymierna i łatwo obliczalna korzyść, jaką Gmina odnosi z naszej wieloletniej współpracy…

Gorąco pragniemy aby ten stan rzeczy trwał nadal i nasza współpraca umożliwiła podjęcie kroków mających na celu dalszy rozwój ośrodka, ku zadowoleniu mieszkańców Gminy.

Wymaga to jednak świadomej i przemyślanej decyzji władz Gminy określającej zasady dalszej współpracy – czy to na zasadzie zbycia części dotychczas dzierżawionego terenu czy tez jego wieloletniej dzierżawy – co pozwoli klubowi na zaangażowanie środków finansowych i społecznej pracy członków klubu na rzecz dobra wspólnego.

Sprzeciwiamy sie natomiast stanowczo sprzedaży tego terenu prywatnemu inwestorowi w celach deweloperskich, gdyż teren zostanie wówczas bezpowrotnie utracony przez Mieszkańców Gminy Wałcz na rzecz wąskiego grona nabywców wydzielonych działek.

Biorąc jednakże pod uwagę sytuację finansową Gminy Wałcz rozumiemy i akceptujemy potrzebę zmiany stosunków prawnych w zakresie ww. działki dla dobra Gminy i jej mieszkańców.

Tym niemniej, uznając iż na potrzeby działalności operacyjnej naszego Klubu wystarczająca będzie jedynie część obecnie dzierżawionego terenu, wnosimy o zbycie działki nr 351/1 na rzecz AKŻ’90.

Umożliwi to osiągnięcie przez Gminę przychodu ze sprzedaży ww. nieruchomości, zaś Klubu nie pozbawi możliwości prowadzenia działalności operacyjnej w dotychczasowym zakresie.

Takie rozwiązanie jest możliwe i prawnie dopuszczalne w świetle art. 37 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U z 2020 r., poz. 65) dopuszczającego bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnej osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Konkludując, wnosimy o podjęcie kroków prawnych mających ukierunkowanych na osiągniecie wspólnego – jak się nam wydaje – celu, jakim jest zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej Gminy Wałcz oraz zapewnienie stabilnego funkcjonowania Bazy Żeglarskiej w Nakielnie jako jedynej położonej na terenie gminy plaży, w której zalety czystej wody połączone są z zadbanym i czystym terenem udostępnionym do plażowania, funkcjonującą wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz pełnym zapleczem sanitarnym i gastronomicznym.

To od Was – Szanowni Radni, Szanowny Wójcie – i Waszych decyzji zależy los tego ośrodka.

Prosimy! Podejmując decyzję, nie zapominajcie o Mieszkańcach Gminy Wałcz oraz o trzydziestoletniej współpracy w z klubem AKŻ’90.

Z poważaniem

Zarząd AKŻ’90 Wałcz