STATUT

Pobierz statut w formie .pdf

STATUT

Armatorskiego Klubu Żeglarskiego w Nakielnie z siedzibą w Wałczu z dnia 3 grudnia 1990 r. (w brzmieniu uchwalonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków AKŻ’90 z dnia 15 kwietnia 2015 r. )

Rozdział I

1

Klub nosi nazwę: Armatorski Klub Żeglarski w Nakielnie z siedzibą w Wałczu. Skrót nazwy – AKŻ’90.

2

Siedzibą Klubu jest Wałcz, terenem działania obszar całego kraju.

3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.

4

Klub jest członkiem Okręgowego Związku Żeglarskiego, podporządkowuje się przepisom, regulaminom i zarządzeniom OZŻ.

5

Barwami klubu są: biało — niebieskie pasy pionowe na tle granatowym. Emblematem Klubu: stylizowany skrót AKŻ’90, wzór graficzny Emblematu Klubu określa załącznik nr 1 do statutu. Klub używa pieczęci treści: Armatorski Klub Żeglarski w Nakielnie z siedzibą w Wałczu.

6

Celami Statutowymi Klubu są:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności żeglarstwa, turystyki, krajoznawstwa i innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności wśród dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym;
2) umożliwianie i ułatwianie jego członkom oraz dzieciom i młodzieży oraz osobom w wieku emerytalnym dostępu do organizowanych w Klubie i poza nim form uprawiania żeglarstwa turystyki, krajoznawstwa i innych form aktywnego wypoczynku;
3) prowadzenie na nieruchomościach znajdujących w posiadaniu Klubu trwałych obozowisk i baz wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym;
4) prowadzenie na nieruchomościach znajdujących w posiadaniu Klubu działalności wśród dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu;
5) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz zachowania i restytucji ginących gatunków flory i fauny w ramach ochrony różnorodności biologicznej obszaru rezerwatu „Wielki Bytyń” oraz obszarów Natura 2000: PLH 320011 „Jezioro Wielki Bytyń” i PLB 300012 „Puszcza nad Gwdą” oraz utrzymania i podnoszenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystyczno-rekreacyjnych ww. obszarów;
6) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) wspieranie ratownictwa i ochrony ludności.

7

 1. Dla osiągnięcia celów statutowych Klub stosuje następujące formy działania:
  a) zrzesza osoby fizyczne uprawiające i popierające żeglarstwo;
  b) prowadzi Bazę Żeglarską AKŻ’90 w Nakielnie umożliwiając swoim członkom oraz osobom niezrzeszonym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym, uprawianie kultury fizycznej oraz korzystanie z rozmaitych form rekreacji i aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa, turystyki i krajoznawstwa, w oparciu o unikatowe warunki terenowe, w tym w szczególności prowadzi na terenie ww. bazy trwałe obozowisko i bazę wypoczynkową dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym;
  c) prowadzi na terenie Bazy Żeglarskiej AKŻ’90 w Nakielnie działalność wśród dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, w szczególności organizując zajęcia dla ww. osób oraz współorganizując takie zajęcia wraz z innymi podmiotami prowadzącymi ww. działalność, w szczególności przy wykorzystaniu infrastruktury Bazy Żeglarskiej AKŻ w Nakielnie;
  d) organizuje i współorganizuje regaty żeglarskie oraz inne imprezy sportowe i turystyczno-krajoznawcze, ze szczególnym uwzględnieniem imprez wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promujących takie wspólnoty i społeczności, jak również uczestniczy w analogicznych imprezach organizowanych przez inne podmioty;
  e) organizuje szkolenia żeglarskie, umożliwiając i ułatwiając członkom Klubu oraz osobom niezrzeszonym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym, zdobywanie niezbędnej wiedzy i kwalifikacji, jak również zdobywanie uprawnień żeglarskich;
  f) wspiera swoich członków w uprawianiu żeglarstwa poza Klubem i w podnoszeniu przez nich kwalifikacji i zdobywaniu uprawnień żeglarskich;
  g) upowszechnia wiedzę z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności z zagadnień zasad bezpieczeństwa na obszarach wodnych, ratownictwa na obszarach wodnych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, wspierając ochronę ludności przed zagrożeniami płynącymi z naruszenia zasad bezpieczeństwa na obszarach wodnych;
  h) upowszechnia wiedzę z zakresu przepisów ochrony przyrody obowiązujących na terenie obszarów wskazanych w §5 pkt 3;
  i) promuje stosowanie czynnych form ochrony przyrody jako skutecznych sposobów zachowania i restytucji ginących gatunków flory i fauny obszarów wskazanych w §5 pkt 3;
  j) współpracuje z organizacjami ekologicznymi i organami ochrony środowiska, w szczególności sygnalizując istniejące bieżące zagrożenia dla chronionych gatunków flory i fauny oraz konieczność przedsięwzięcia działań zaradczych niezbędnych dla utrzymania i podnoszenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystyczno-rekreacyjnych obszarów wskazanych w § pkt 3 oraz uczestnicząc w postępowaniach przewidzianych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym opiniując projekty aktów prawa miejscowego;
  k) korzysta z pomocy osób prawnych i fizycznych popierających żeglarstwo, kulturę fizyczną, krajoznawstwo i wypoczynek;
  l) współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej oraz wszelkimi innymi organami i podmiotami na rzecz realizacji celów statutowych Klubu;
  m) inicjuje i podejmuje, z zachowaniem obowiązujących przepisów, inną działalność zmierzającą do realizacji swych statutowych celów i zadań.
 2. Klub prowadzi odpłatną „Działalność pożytku publicznego” w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) – w zakresie określonym n/wym. symbolami „Polskiej Klasyfikacji Działalności” (PKD):
  • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
  • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 93.12.Z - Działalność klubów sportowych;
  • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 4. Klub prowadzi na zajmowanych nieruchomościach – na rzecz dzieci i młodzieży (do ukończenia 18 roku życia) oraz osób w wieku emerytalnym – nieodpłatną „Działalność pożytku publicznego” w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) – w zakresie określonym n/wym. symbolami „Polskiej Klasyfikacji Działalności” (PKD):
  • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.
 5. Klub może prowadzić działalność gospodarczą - wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego - o ile Walne Zebranie podejmie uchwałę o jej prowadzeniu po uchwaleniu niniejszego statutu. Klub nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 5, nadwyżkę przychodów nad kosztami Klub przeznacza na działalność pożytku publicznego.
 7. Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu swych członków oraz ich pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

8

Klub zrzesza:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków honorowych.
 3. Kandydatów.

9

Członkiem zwyczajnym Klubu jest każda osoba prawna lub fizyczna o ile:

 1. Wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację.
 2. Posiada lub współposiada jacht turystyczny lub sportowy, niezależnie od tytułu prawnego posiadania.
 3. Wnosi składki w wysokości ustalonej Uchwałą Walnego Zebrania.
 4. Uzyskał pozytywną opinię Zarządu Klubu o odbytym stażu kandydackim, na wniosek wprowadzających.
 5. Uzyska akceptację na Walnym Zebraniu. W przypadku, gdy kandydat nie uzyska na Walnym Zebraniu akceptacji w sposób przewidziany w §23 pkt 2, Walne Zebranie podejmuje zwykłą większością głosów uchwałę o przedłużeniu stażu kandydackiego

albo skreśleniu kandydata z listy kandydatów.

10

Członkiem honorowym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

11

Kandydatem może zostać osoba prawna lub fizyczna o ile:

 1. Złoży pisemną deklarację do Zarządu Klubu.
 2. Posiada dwie osoby wprowadzające spośród członków zwyczajnych Klubu.
 3. Uzyska akceptację Zarządu Klubu.
 4. Dokona opłaty składki obowiązującej członka zwyczajnego.

12

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
 2. Nosić znaczek klubowy.
 3. Uczestniczyć w zebraniach Klubu.
 4. Poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.
 5. Korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu.
 6. Reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych i turystycznych.

13

Członek Zwyczajny ma obowiązek:

 1. Brać aktywny udział w działalności Klubu, w tym współuczestniczyć z własnym sprzętem w realizacji zobowiązań podjętych przez Zarząd Klubu.
 2. Przestrzegać Statutu Klubu, zasad etyki i dobrych obyczajów Żeglarskich.
 3. Przestrzegać przepisów ochrony przyrody, w tym w szczególności postanowień wynikających z aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie obszarów wskazanych w §6 pkt 5.
 4. Stosować się i uczestniczyć w wykonywaniu uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Klubu.
 5. Czynnie współuczestniczyć w ochronie środowiska naturalnego, w szczególności na terenie obszarów wskazanych w §6 pkt 5.
 6. Dbać o majątek Klubu i ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie Klubu.
 7. Regularnie opłacać składki członkowskie i wywiązywać się z innych obowiązków na rzecz Klubu.

14

Członek honorowy ma prawo:

 1. Nosić znaczek klubowy.
 2. Uczestniczyć w zebraniach Klubu.
 3. Wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Klubu.
 4. Korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu.
 5. Reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych i turystycznych.

15

Kandydat ma prawo:

 1. Nosić znaczek klubowy.
 2. Uczestniczyć w zebraniach Klubu.
 3. Wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Klubu.
 4. Korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu.
 5. Reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych i turystycznych.

16

Kandydat ma obowiązek:

 1. Brać aktywny udział w działalności Klubu, w tym współuczestniczyć w realizacji zobowiązań podjętych przez Zarząd Klubu.
 2. Wywiązywać się z pozostałych obowiązków członka Klubu wskazanych w §13.
 3. Wykazywać się szczególną aktywnością w pracach na rzecz Klubu.
 4. Swoją postawą zdobywać akceptację członków Klubu.

17

Członkostwo Klubu ustaje wskutek:

 1. Złożenia rezygnacji na piśmie Zarządowi klubu na trzy miesiące przed terminem wystąpienia.
 2. Skreślenia z listy członków Klubu.
 3. Likwidacji Klubu.
 4. Śmierci członka.

18

 1. Członek Klubu może być skreślony z listy członków w przypadku: a) nie brania czynnego udziału w realizacji statutowych i regulaminowych działań Klubu. b) istotnego naruszenia interesów Klubu. c) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał Zarządu lub innych przepisów obowiązujących w żeglarstwie amatorskim oraz przepisów ochrony przyrody, w tym w szczególności postanowień wynikających z aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie obszarów wskazanych w art. §6 pkt 5. d) nieopłacenia składki członkowskiej za okres jednego roku.
 2. Skreślenia dokonuje się uchwałą Sądu Koleżeńskiego.
 3. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

Rozdział III

Władze Klubu

19

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

20

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Członkowie zwyczajni biorą czynny udział w Walnym Zebraniu osobiście.

21

Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Członków Klubu należy zawiadomić o terminie Walnego Zebrania najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania.

22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Wybór władz Klubu.
 2. Ocena działalności władz Klubu i udzielanie im absolutorium.
 3. Uchwalanie zmian w statucie Klubu.
 4. Uchwalanie zmian w statucie Klubu oraz zatwierdzanie budżetu Klubu.
 5. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.
 6. Podejmowanie uchwały o likwidacji Klubu.
 7. Nadawanie tytułu członka honorowego.
 8. Przyjmowanie kandydatów w poczet członków zwyczajnych.
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 10. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.
 11. Podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez członków Klubu.

23

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w wyjątkiem uchwał w sprawach:

 1. Nadania lub pozbawienia godności członka honorowego.
 2. Przyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych.
 3. Zmiany statutu.
 4. Likwidacji Klubu.
 5. Podejmowania istotnych decyzji gospodarczych, w tym decyzji o podjęciu, zawieszeniu i zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. W/w uchwały wymagają większości 2/3 głosów członków obecnych na walnym Zebraniu.

24

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:

 1. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 członków Klubu.
 3. Na podstawie uchwały Zarządu Klubu. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno się odbyć w terminie do 21 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

25

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu ma prawo wyznaczyć powtórny termin Walnego Zebrania w tym samym dniu, przy mniejszej niż 50% obecności członków zwyczajnych.

26

Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kieruje działalnością Klubu.

27

 1. Zarząd Klubu składa się z pięciu osób w tym: prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 2. Członkiem Zarządu Klubu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd Klubu konstytuuje się na swoim I posiedzeniu.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
 5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

28

Zarząd Klubu pracuje w oparciu o:

 1. Statut Klubu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania.

29

 1. Do kompetencji zarządu należy:
 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 3. Kierowanie działalnością Klubu.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
 5. Zaciąganie zobowiązań w ramach zwykłego zarządu.
 6. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 7. Przyjmowanie kandydatów
 8. Podejmowanie decyzji o zakończeniu stażu kandydackiego.
 9. Wnioskowanie do Walnego Zebrania o przyjęciu kandydata w poczet członków Klubu.
 10. Ustalanie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych Klubu.
 11. Ustalanie regulaminów obowiązujących w Klubie.
 12. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.
 13. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się na wniosek Prezesa Klubu lub dwóch członków Zarządu Klubu.
 14. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 15. Do reprezentowania Klubu oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu upoważniony jest Prezes Klubu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Klubu.

30

 1. W przypadku rezygnacji jednego lub dwóch członków Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo dołączenia do swego grona nowych członków.
 2. Nowi członkowie Zarządu muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zebranie muszą być przeprowadzone wybory uzupełniające.

31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i jest wybierana przez Walne Zebranie na czteroletnią kadencję.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.

32

Komisja Rewizyjna:

 1. Konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
 2. Kontroluje działalność statutową oraz finansowo-gospodarczą Klubu.
 3. Może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Klubu.
 4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości określa sposoby i terminy ich usunięcia.
 5. Wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
 6. Składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie o gospodarce Klubu.
 7. Kontroluje opłacanie składek członkowskich.
 8. Może inicjować zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

32a

 1. Sąd Koleżeński jest organem niezależnym. Składa się z pięciu członków Klubu i jest wybierany przez Walne Zebranie na czteroletnią kadencję. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą Przewodniczący, Sekretarz i Członkowie. Skład Sądu Koleżeńskiego konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członek Sądu Koleżeńskiego może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego pełnią swoje funkcje społecznie.

32b

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Orzekanie w przedmiocie odpowiedzialności członków Władz Klubu z tytułu niedopełnienia ich obowiązków lub przekroczenia uprawnień.
 2. Orzekanie w przedmiocie skarg na niezgodność ze statutem uchwał i decyzji Władz Klubu.
 3. Orzekanie w przedmiocie odpowiedzialności członków Klubu w przypadkach określonych w

18 ust. 1.

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Klubu oraz członkami a organami Klubu.

32c

 1. W przypadkach określonych

32b pkt 1 i 2 Sąd Koleżeński może stosować następujące kary dyscyplinarne:

a) upomnienie b) naganę c) skreślenie z listy członków Klubu.

 1. Z karą upomnienia i nagany może być łączony zakaz sprawowania funkcji we władzach Klubu.
 2. W przypadkach określonych

32b pkt 1 i 2 wymierzenie kary skreślenia z listy członków Klubu możliwe jest wyłącznie wówczas,

gdy poprzednio stosowane kary upomnienia i nagany okazały się bezskuteczne. Wymóg ten nie dotyczy orzekania w sytuacji określonej w §18 ust. 1 lit. b.

32d

 1. Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy członek Klubu, w szczególności zainteresowany rozstrzygnięciem spornej kwestii a także właściwa władza Klubu.
 2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
 3. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia na piśmie z uzasadnieniem.
 4. W zakresie nieuregulowanym w statucie organizację Sądu Koleżeńskiego i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa uchwalony przez Walne Zebranie Regulamin Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV

Dochody i majątek Klubu.

33

Majątek Klubu stanowią:

 1. Nieruchomości
 2. Ruchomości.
 3. Wierzytelności.
 4. Środki finansowe.

37

 1. Na przychody Klubu składają się: a) Składki członkowskie. b) Dotacje, darowizny, spadki i zapisy. c) Przychody z własnej działalności i z majątku. d) Przychody z odpłatnej działalności celu publicznego, z zastrzeżeniem §7 ust. 3. e) Przychody z działalności gospodarczej – o ile Walne Zebranie podejmie uchwałę o jej prowadzeniu po uchwaleniu niniejszego statutu – z zastrzeżeniem §7 ust. 5 i 6. f) wpływy z ofiarności publicznej.
 2. Klub z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 3. Władze Klubu dysponują majątkiem i posiadanymi prawami majątkowymi według ustaleń niniejszego statutu, z zastrzeżeniem ust.4.
 4. Zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”; b) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu; d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

38

 1. Do nabywania oraz obciążania nieruchomości, a także zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu po uzyskaniu akceptacji Walnego Zebrania.
 2. Do zbywania majątku nieruchomego upoważniony jest Zarząd Klubu po uzyskaniu akceptacji Walnego Zebrania.

Rozdział V

36

Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji oraz cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.